Cymraeg FAQ

Adolygu Gostyngiad Person Sengl- Treth y Cyngor

Ar hyn o bryd, mae Cyngor Sir Gar Carmarthenshire yn cynnal adolygiad o ostyngiadau person sengl i bobl sy'n byw ar ben eu hunain. Rydyn ni'n bwriadu cynnig y gwasanaeth gorau bosib i'r bobl hyn yn ystod yr adolygiad, drwy osod cyfarwyddiadau clir am sut i lenwi ffurflenni sydd angen eu hanfon yn ôl i'r Cyngor.

Serch hynny, o bryd i'w gilydd, dydi amgylchiadau ddim yn hawdd i'w hesbonio. I helpu, rydyn ni wedi cynnwys y cwestiynau cyffredin all godi yn ystod y cyfnod adolygu.

Pam rydw i wedi derbyn y llythyr hwn?

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Gar Carmarthenshire yn adolygu amgylchiadau pawb sy'n hawlio gostyngiad person sengl. Rydyn ni'n gwirio eich dilysrwydd i hawlio gostyngiad person sengl.

Sut mae llenwi'r ffurflen?

Llenwch y ffurflen ar lein drwy bwyso yma a rhoi eich rhif PIN, rhif eich cyfrif a'r Cod Post sydd ar y llythyr.

Neu, os mai chi yw'r unig berson yn eich cartref, llofnodwch a dyddio'r ffurflen ar y gwaelod a'i hanfon yn ôl. Peidiwch ag ysgrifennu mewn unrhyw flychau. Peidiwch â chynnwys unrhyw un dan 18 oed.

Os oes mwy nag un oedolyn yn byw yn y cartref, nodwch ei enw, dyddiad geni a'r dyddiad symudodd y person i mewn. Os ydynt wedi'i heithrio rhag talu Treth y Cyngor, rhowch reswm pam. Gweler y pamffled amgaeëdig. Llofnodwch a'i dyddio unwaith i chi orffen a'i hanfon yn ôl yn yr amlen barod.

Beth sy'n digwydd os nad wyf yn llenwi'r ffurflen?

Byddwn yn tynnu eich disgownt os na fyddwn yn derbyn eich ffurflen wedi'i llenwi. Byddech wedyn yn cael treth ychwanegol gyngor i dalu. 

Pa wybodaeth credyd sydd gyda chi amdana i?

Does dim gwybodaeth credyd gyda ni amdanoch chi. Os hoffech weld eich ffeil credyd, cysylltwch â'r prif asiantaethau credyd:

Beth sy'n digwydd os nad yw'r ffurflen yn cael ei dychwelyd o fewn y terfyn amser o 14 diwrnod?

Dim ond bod y ffurflen wedi'i llenwi a'i dychwelyd o fewn amser rhesymol, ni fyddwch yn cael eich cosbi. Os ydy'r ffurflen yn hwyr iawn, efallai byddwch yn derbyn llythyr atgoffa. Llenwch y ffurflen fel o'r blaen.

Beth ddylwn i wneud os ydy rhywun yn defnyddio fy nghyfeiriad am resymau cyswllt yn unig?

Ychwanegwch ei h/enw a’u cyfeiriad go iawn yn llawn, yna bydd y wybodaeth yn cael ei gwirio.

Dwi eisoes wedi rhoi gwybod i’r Cyngor am newid yn fy amgylchiadau. Oes angen i mi lenwi'r ffurflen?

Oes, rhaid cynnwys yr holl fanylion am eich sefyllfa bresennol.

Rwy'n derbyn post i'r trigolion blaenorol, beth y dylwn ei wneud am hyn?

Dylech ysgrifennu ar yr amlen yn esbonio nad yw'r person yn byw yna bellach a'i dychwelyd i’r sawl a anfonodd y gohebiaeth.

Mae ffrind yn aros gyda fi 3 neu 4 noson yr wythnos, ydy hynny’n golygu nad oes gennyf yr hawl i ostyngiad?

Os ydy eich ffrind yn cadw ei eiddo yn eich tŷ chi yna bydd eich cyfeiriad yn cael ei gymryd fel y prif lety. Felly, does dim hawl i'r gostyngiad.

  • Ym mhle mae eich ffrind yn aros am weddill yr wythnos? Os ydy hi/ef yn aros mewn sawl lle gwahanol, bydd eich cyfeiriad yn dal i gael ei ystyried fel y prif gyfeiriad iddyn nhw.
  • Unrhyw reswm arall, rhowch esboniad o'ch sefyllfa bresennol.

Beth ddylwn i wneud os nad yw unrhyw un o’r enghreifftiau uchod yn berthnasol i fy amgylchiadau i?

Os ydych yn dal i fod yn ansicr am sut i lenwi’r ffurflen, neu os nad yw eich amgylchiadau chi’n berthnasol llenwch y ffurflen ar-lein yma, dewiswch y bedwerydd opsiwn ‘Arall (nid yw fy amgylchiadau i yn berthnasol i’r categorïau uchod’ ac ysgrifennwch esboniad o’ch sefyllfa bresennol.