CWESTIYNAU AC ATEBION – ADOLYGIAD GOSTYNGIAD PERSON SENGL

Pam ydych chi’n gwirio’r gostyngiadau person sengl hyn?

Mae angen i bob Cyngor sicrhau bod gostyngiadau yn cael eu rhoi yn briodol.  Mae’r adolygiad o ostyngiadau yn helpu’r Cyngor i gadarnhau bod y gostyngiadau yn cael eu hawlio’n gywir ac i ganfod pobl sy’n hawlio’r gostyngiad person sengl ar eu Treth y Cyngor pan nad oes ganddynt hawl i’w gael.

Mae’r adolygiad hefyd yn rhoi ‘tegwch i bawb’ – gan helpu i sicrhau nad yw’r rhai sydd eisoes yn talu’r lefel gywir o Dreth y Cyngor yn talu ar gyfer y rhai sy’n hawlio pan na ddylent.

Rydym yn sylweddoli bod gan y mwyafrif helaeth o bobl sy’n hawlio’r gostyngiad hawl i’w gael, a does ganddynt ddim byd i’w ofni gan y byddant yn parhau i gael y gostyngiad hwn. Ond, mae'n rhaid i’r Cyngor sicrhau ei fod yn cael yr holl arian sy‘n ddyledus iddo fel y gall ddarparu’r lefelau gwasanaeth y mae pobl leol yn ei ddisgwyl.

 

A yw’r Cyngor yn cael defnyddio trydydd parti i gynnal yr adolygiad?

Ydi. Mae’r gyfraith yn caniatáu i’r Cyngor roi contract ar gyfer swyddogaethau penodol, gan gynnwys gwirio gostyngiadau. Mae hyn yn cael ei drafod yn adran 12 y Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Rhoi Contract Swyddogaethau Bilio, Casglu a Gorfodi Trethi) 1996.

 

Pwy yw Datatank – y cwmni sy’n cynnal yr adolygiad ar ran y Cyngor?

Mae Datatank Limited yn arbenigwr sy’n arwain y farchnad gydag atebion data deallus i lywodraeth leol ac mae ganddynt dros ddeng mlynedd o brofiad.

Mae Datatank wedi cael contract gan fwy na 150 o awdurdodau lleol ledled Lloegr, yr Alban a Chymru i wneud y gwaith adolygu hwn.

Sut ydw i’n llenwi’r ffurflen?

Llenwch y ffurflen ar-lein a nodwch eich rhif PIN, rhif cyfrif a chod post sydd wedi’u nodi ar y llythyr.

Sut alla i fod yn siŵr bod y data gan Datatank yn cael ei gadw’n ddiogel?

Mae’r holl ddata personol yn cael ei gadw a’i brosesu yn ddiogel i gydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 2018. Mae gweithwyr Datatank ar gytundeb i gydymffurfio yn yr un modd ag unrhyw aelod o staff y Cyngor.

Beth fydd yn digwydd os nad ydw i’n dychwelyd y ffurflen?

Byddwn yn cymryd yn ganiataol bod eich sefyllfa wedi newid a byddwn yn diddymu eich gostyngiad, yn effeithiol o’r tro olaf i ni wirio eich cymhwysedd, a fydd yn cael ei gadarnhau yn eich bil newydd.

Pa wybodaeth gredyd sydd gennych chi amdanaf i?

Nid oes gennym unrhyw wybodaeth gredyd amdanoch. Os hoffech weld eich ffeil credyd, cysylltwch ag unrhyw un o’r prif asiantaethau credyd:

·         Callcredit

·         Equifax

·         Experian

Beth sy’n digwydd os yw’r ffurflen yn cael ei dychwelyd ar ôl y dyddiad terfyn o 14 diwrnod?

Cyn belled bod y ffurflen yn cael ei dychwelyd o fewn cyfnod rhesymol o amser, ni fyddwch yn cael eich cosbi. Os yw’r ffurflen yn hwyr iawn, efallai y cewch lythyr atgoffa. Llenwch y ffurflen fel o’r blaen.

Pam mae’n rhaid i mi ddychwelyd fy ngwybodaeth i gyfeiriad yn Nottingham?

Datatank sy’n ymdrin â’r holl ffurflenni a ddychwelwyd a dyma eu cyfeiriad gohebu ar gyfer yr adolygiad hwn.

Beth ddylwn i ei wneud os yw rhywun yn defnyddio fy nghyfeiriad ar gyfer gohebiaeth yn unig?

Dylech gynnwys eu henw a chyfeiriad preswyl llawn, ac yna bydd hyn yn cael ei wirio.

Rwyf eisoes wedi rhoi gwybod i’r Cyngor am newid mewn amgylchiadau. Oes angen i mi lenwi’r ffurflen?

Oes, dylech gynnwys holl fanylion eich sefyllfa bresennol.

Rwy’n cael post ar gyfer preswylwyr blaenorol, beth ddylwn i ei wneud ynglŷn â hyn?

Mae angen i chi ysgrifennu ar yr amlen nad yw’r person yn byw yn y cyfeiriad bellach, ac yna ei ddychwelyd at yr anfonwr.

Mae ffrind yn aros gyda mi 3 neu 4 noson yr wythnos. Ydi hyn yn golygu nad wyf yn gymwys bellach?

Os yw person arall, fel ffrind, perthynas, ayyb, yn cadw eu heiddo yn eich tŷ chi bydd angen i’r Cyngor sefydlu lle yw eu prif gartref, felly bydd angen i chi roi esboniad o’r sefyllfa.  Y mwyaf o wybodaeth y byddwch yn ei roi i’r Cyngor, yr hawsaf fydd hi i ni wneud penderfyniad.

Beth ddylwn i ei wneud os nad yw fy amgylchiadau wedi’u trafod yn yr enghreifftiau uchod?

 

Os ydych yn dal i fod yn ansicr sut i lenwi’r ffurflen, neu os nad yw eich amgylchiadau wedi’u trafod uchod, llenwch y ffurflen ar-lein yma, a dewiswch y pedwerydd dewis ‘Arall (nid yw fy amgylchiadau yn cyd-fynd â’r categorïau uchod’ ac ysgrifennwch esboniad o’ch sefyllfa bresennol.